PILNE!!!
Szanowni Rodzice!

 

W dniach od 21 do 26 października 2020 funkcjonowanie Przedszkola zostaje zawieszone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkole będzie zamknięte.

 

Zawieszenie zajęć zostało podjęte w uzgodnieniu  z decyzją PSSE  w Pruszkowie  oraz za zgodą Organu Prowadzącego wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19.

 

Informuję, że dla obu  grup wiekowych prowadzone będzie nauczanie z wykorzystaniem metod i technik na odległość przez nauczycieli przedszkola.

 

 

W związku z zamknięciem placówki, na podstawie art. 32 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, rodzicowi przysługuje zasiłek opiekuńczy dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza.
Zasiłek opiekuńczy wypłacany jest w wysokości 80% wynagrodzenia rodzica. Aby go otrzymać należy złożyć wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem (druk Z-15A).
Zgodnie z ustawy :
„ Art. 32 Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:
1) dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku:
a) nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, a także w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, o której mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326, 568, 1747), lub dziennego opiekuna sprawujących opiekę nad dzieckiem.
Zasiłek opiekuńczy przysługuje matce lub ojcu dziecka w wieku do ukończenia 8 lat. O zasiłek starać się może rodzic objęty ubezpieczeniem chorobowym. Może to być zarówno ubezpieczenie obowiązkowe, jak i dobrowolne.

 

 

ZARZĄDZENIE« Powrót©2018 Publiczne Przedszkole w Wolicy.

Projekt i realizacja: 10M